#

VASİ ATANMASI DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

..............................NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

 

DAVACI                                           :Adı ve Soyadı..................T.C.No:.......................Adres:.............................

 

DAVALI                                            :Hasımsız

 

KONU                                               : Vasi Atanması İstemi.

 

KENDİSİNE VASİ TAYİNİ İSTENİLEN: Adı ve Soyadı..........................TC.No:...............Adres.........

 

AÇIKLAMALAR                      :

 

1) Babam…………………………………kendini ve işlerini idare edemeyecek derecede sağlık sorunları vardır. Durumu doktor raporuyla da tespit edilmiştir.

 

2) Rahatsızlığı nedeniyle fiilen ve hukuken kendi sorumluluğunu taşıyacak, medeni ve yasal haklarını kullanabilecek durumda değildir .Bu nedenlerle hala ona bakmakta olmam ve onun işlerini takip etmem nedeniyle babam…………………………………’e vasi olarak atanmam için mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKSAL NEDENLER : MK. ve diğer ilgili mevzuat hükümleri..

 

DELİLLER : Nüfus Kaydı, Sağlık Kurulu Raporu, Tanık ve Her türlü yasal delil.

 

SONUÇ ve İSTEM:

Yukarıda açıkladığım nedenler, resen nazara alınacak hususlar ışığında babam ……………………………. için vasi olarak tayin edilmem yönünde karar verilmesini arz eder, saygılar sunarım. ..../..../2015

 

DAVACI

Adı ve Soyadı

İmza

 

EKİ:

1-Sağlık Raporu,

2-Kimlik Fotokopisi

 

 

 

 

 

.......SULH HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI :.................................

 

VEKİLİ :................................

 

DAVALI :Hasımsız.

 

KONU : Vasi Atanması İstemi.

 

AÇIKLAMALAR :

 

1-) Müvekkilim eşi … ile …/…/….... tarihinde evlenmiş ve bu mutlu evlilikten üç çocukları olmuştur.

 

2-) Müvekkilimin eşinde son yıllarda unutkanlık baş göstermiştir. Bu unutkanlık ileri dereceye yükselmiş ve yapılan tetkikler sonucu doktorlarca Alzeimer (unutkanlık) teşhisi konulmuştur.

 

3-) Müvekkilim işlerini yürütemez hale gelmiştir. Bu nedenle müvekkilimin, eşine vasi olarak atanması gerekmektedir.

 

HUKUKİ NEDENLER :HMK. 4721 S. K. m. 403, 408 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, doktor raporu, tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin eşi …’nın hacir altına alınmasına ve müvekkilimin de eşine vasi olarak atanmasına karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/2015

 

Davacı Vekili

Av.

 

 

.....................SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

VASİ TAYİNİ İSTEYEN : Güntülü GÜL TC:No ....................Açık adresi..............................................

 

VEKİLİ :.................................................. ......................................................

 

DAVALI : Hasımsız

 

KONU : İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Has. Özürlü Sağlık Kurulu Raporu gereğince sakat olan Güldane GÜL'e vasi tayini isteminden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR :

 

1) Müvekkilimin kardeşi olan Güldana GÜL İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesince özürlü sağlık kurulu raporu ile özürlü olduğu tespit edilmiştir.

 

2) Müvekkilimin annesi Hatice GÜL ../../..... Tarihinde vefaat etmiş ,müvekkilimin kızkardeşi olan Güldane'ye annesinin ölümü dolayısı ile kendisine yetim aylığı bağlanmıştır. Kardeşinin sakat olaması nedeni ile zaruri ihtiyaclarını tek başına gidermesi mümkün olmadığından iş bu davanın açılması zorunlu hale gelmiştir.

 

HUKUKİ SEBEBLER : M.K ilgili hükümleri , sair mevzuat

 

İSPAT NEDENLERİ : İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ve tanık beyanları

 

NETİCE ve TALEP : Yukarıda kısaca izah ettiğimiz nedenlerle sağlık kurulu raporu ile özürlü olduğu tespit edilen Güldana GÜL adına tasarrufları yapabilmesi için kız kardeşi müvekkilim Güntülü GÜL'ü vasi olarak tayin edilmesini saygı ile arz ve talep ederim. ../../2015

 

DAVACI VEKİLİ

Av..............

İmza

 

EKİ : Sağlık Kurulu Raporu ve Kimlik fotokopisi

ANKARA

  • Sakarya Mah. Talatpaşa Blv. NO:113/49 Altındağ
  • 0554 403 28 18
  • avukatmuysal@gmail.com