TİCARET HUKUKU

Ticaret hukuku bir ticari işletmeyi ilgilendiren iş­lemleri, fiilleri konu alır ve ticari işletme, şirket­ler hukuku, deniz ticareti, kıymetli evrak ve si­gorta olmak üzere beş bölümden oluşur. Ticari işletme hukukunda, ticari iş, ticari işletme, tacir kavramları yanında, ticari örf âdet ele alınır. Ti­caret Kanunu’nda yer alan hükümlerle, bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin diğer kanunlarda yazılı özel hükümler, ticari hüküm­lerdir. Mahkeme, hakkında ticari bir hüküm bu­lunmayan ticari işlerde, ticari örf ve âdete, bu da yoksa genel hükümlere göre karar verir. Tacir, bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişidir. Esnaf, ekonomik faaliyeti serma­yesinden fazla bedenî çalışmasına dayanan, geli­ri çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşma­yan, sanat veya ticaretle uğraşan kişidir. Tacir, ti­cari işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet görmüş­se, uygun bir ücret ve faiz isteyebilir. Ticaret si­cili, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap sözleşmesi, acente, ti­cari mümessil, ticari vekil, ticari işletme hukuku­nun önemli kavramlarındandır. Ticaret Şirketleri hukuku kapsamında ele alınan şirket, iki veya daha fazla kişinin ortak bir ekonomik amaca eriş­mek için emek ve sermayelerini bir araya getir­melerini ifade eder. Ticaret Kanunu’nda, kolektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve ser­mayesi paylara bölünmüş komandit şirket ise ser­maye şirketi olarak belirtilmiştir. Şirketler huku­kunda her şirket, kuruluşlarından işleyişlerine, ortaklık yapılarından tasfiyelerine kadar çok ay­rıntılı hükümlerle ayrı ayrı ele alınır. Kıymetli ev­rak hukukunun temel kavramı olan kıymetli ev­rak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi baş­kalarına da devredilemez. Ciro, senette var olan bir hakkın, devir veya rehin edilmesi gibi huku­ki sonuçlar doğuran bir irade beyanıdır. Nama yazılı senet, belli bir kişinin adına yazılı olup da onun emrine kaydını içermeyen ve kanunen de emre yazılı senetlerden sayılmayan kıymetli ev­raktır. Hamiline yazılı senet, senet metninden ve­ya şeklinden, hamili kim ise o kişinin hak sahibi sayılacağı anlaşılan kıymetli evraktır. Kambiyo senetleri (çek, bono, poliçe), kıymetli evrakın en yaygın modelidir.

Biz Ne Yapıyoruz?

Büromuz ticaret hukukunun en önemli kısımlarından biri olan şirketler hukuku alanında özellikle şirketlerin kuruluş aşamasından başlayarak ihtiyaç duydukları her alanda,( birleşmesi, devralınması, tasfiyesi konularında olmak üzere) her türlü hizmeti vermektedir. Bunların yanı sıra özellikle Türk piyasasına girmek isteyen yabancı şirketlere Türkiye’de şirket kurma, devralma, acente veya şube açma konuları başta olmak üzere tüm süreçlerde danışmalık yapmaktadır. Yabancı şirketlerle doğan ihtilaflarda gerek Türk Hukuku, gerekse uluslararası kaideler çerçevesinde hukuki değerlendirme yaparak; görüş ve tavsiye vermektedir.

Ticari işletme hukuku, Şirketler hukuku Ticari şirketlerin alım ve satımı, Haksız rekabet, Şirket yönetimi, Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri, Sözleşmeler hukuku, Ortaklık sözleşmeleri, Tasfiye, Kıymetli evrak hukuku, Risk Sermayesi, Sermaye Piyasaları, Kredi sözleşmeleri, Leasing sözleşmeleri alanlarında uzman ve deneyimli kadrosu ile müvekkillerine etkin ve sonuç odaklı hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunmaktadır.

 

ANKARA

  • Sakarya Mah. Talatpaşa Blv. NO:113/49 Altındağ
  • 0554.403 28 18
  • avukatmuysal@gmail.com